موضوعات مطالب
آرشیو تاریخ ارسال ها
لینک های اصلی
نشانی دانشگاه
آبادان - فیه - میدان طالقانی - روبه روی بیمارستان آیت الله طالقانی - دانشگاه آزاد اسلامی آبادان کد پستی:666 تلفن :21-4460113-0631

Powered by WebGozar

آدرس سیستم آموزشی
http://85.185.227.107

دانشجویان گرامی جهت تحویل فرم نقل وانتقالات به آقای طالش مراجعه نمایید به آرشیو و ادامه مطلب هم سر بزنید.
آخرین مطالب
درخواستهای نیمسال اول 91/90(ص1از4)
آخرین وضعیت تبصره ماده مقصد درخواست نام خانوادگی و نام شماره درخواست رديف
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - يك ترم آريايي نسب حميد رضا ۳۱۲۱۸۶ ۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۳ شوشتر انتقال آشناگر محمد ۳۰۱۳۵۵ ۲
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۳ رودان انتقال آهني جاسم  ۳۰۱۸۹۰ ۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ اميديه ميهمان - يك ترم ابوعلي فاطمه ۳۰۵۲۳۸ ۴
ثبت نام نهايی در مقصد ۲ ۱ اميديه ميهمان - يك ترم ابوعلي فاطمه  ۳۱۱۴۷۷ ۵
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ چابهار انتقال احساني مهدي ۳۰۷۰۱۲ ۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال احمدي جواد ۳۰۰۳۹۷ ۷
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ دزفول انتقال احمدي جواد  ۳۱۱۸۰۹ ۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه انتقال احمدي نورالدين وند كاظم ۳۰۰۳۱۵ ۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - يك ترم احمدي نيا دانش  ۳۰۰۳۸۹ ۱۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - دو ترم اريايي نسب حميدرضا ۳۰۰۸۸۸ ۱۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم اژدري مهدي ۳۰۱۳۷۰ ۱۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ اميديه ميهمان - يك ترم اسدي شيخ رباط پوريا ۳۰۵۲۰۴ ۱۳
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ اهواز انتقال اسدي مريم  ۳۰۳۹۱۱ ۱۴
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ سروستان انتقال اسفندياري مسلم ۲۹۹۵۷۰ ۱۵
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ نجف آباد ميهمان - يك ترم اسمعيلي بابادي فريبا ۳۱۱۲۲۳ ۱۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم اصغرپورزاده معين ۳۰۰۴۴۳ ۱۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم افجه الميرا ۳۰۰۵۶۲ ۱۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم افشين شقايق ۲۹۹۴۳۰ ۱۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم اقااميري مسلم ۳۰۹۵۳۲ ۲۰
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم اقااميري مسلم  ۳۰۱۱۱۸ ۲۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ اراك ميهمان - دو ترم اقاجري سارا ۳۰۴۰۵۹ ۲۲
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ اميديه انتقال اقاجري عقيل ۳۰۵۱۶۹ ۲۳
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال اقايي فرشته ۳۰۸۵۸۳ ۲۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ شهرضا انتقال اقدسي نيا عارف ۳۰۳۹۹۹ ۲۵
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال اكبري بيژن ۳۰۰۳۰۳ ۲۶
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ تهران شمال انتقال اكتسابي سيده سارا ۳۰۱۳۴۷ ۲۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم البوغبيش صادق  ۳۰۰۷۷۲ ۲۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - دو ترم الهايي سحر عبدالعلي ۲۹۹۵۲۴ ۲۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم اميدي مسعود ۳۰۱۱۱۰ ۳۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم اميري فردوس ۲۹۹۵۳۹ ۳۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۶ ۴ شوشتر ميهمان - يك ترم انوشه پيام ۳۰۶۲۸۰ ۳۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سماماهشهر ميهمان - يك ترم ايماني مهدي  ۳۱۰۰۲۶ ۳۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بازگير فرنوش ۲۹۹۴۵۸ ۳۴
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ زرقان ميهمان - يك ترم بازيره ميلاد ۳۱۱۴۸۹ ۳۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ زرقان ميهمان - يك ترم بازيره ميلاد ۳۰۴۵۴۴ ۳۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ رامهرمز انتقال باغبانزاده راضيه  ۳۰۲۸۸۹ ۳۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم باقرزاده ميترا ۳۰۱۸۳۷ ۳۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم باورصاداحمدي بابك ۲۹۹۵۶۲ ۳۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - يك ترم بدري شهرستاني احمدرضا ۳۰۰۳۷۰ ۴۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۲ بروجرد انتقال برياني سعيد ۳۰۱۳۵۹ ۴۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ ميناب انتقال بشارگردي زاده عباسي بهمن ۲۹۹۵۳۲ ۴۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم بغلاني جمال ۳۰۳۸۸۷ ۴۳
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم بغلاني جمال ۳۱۱۴۷۹ ۴۴
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال بني تميم خيراله ۲۹۹۷۰۸ ۴۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بهرامي رضوان ۳۰۹۸۰۸ ۴۶
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بهرامي رضوان ۲۹۹۴۱۱ ۴۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ شهركرد انتقال بهرامي عيسي آبادي آذر ۳۰۳۹۱۵ ۴۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بهري محمد رضا ۳۰۵۸۳۱ ۴۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ شهركرد انتقال بهزادي ساماني فاطمه ۳۰۴۹۸۱ ۵۰
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ بهبهان انتقال بهور احمدرضا ۳۰۰۰۲۷ ۵۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۳ اهواز انتقال بيت حردان عادل  ۳۰۲۵۱۷ ۵۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بيت سياح محمد ۲۹۹۸۵۹ ۵۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بيت سياح مسعود ۲۹۹۷۱۹ ۵۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم بيت شيخ احمد رسول ۳۰۳۱۶۴ ۵۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول ميهمان - دو ترم پارساراد داريوش ۲۹۹۴۴۶ ۵۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم پارسي گوهر هدي ۳۰۲۰۱۹ ۵۷
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم پارسي گوهر هدي  ۳۱۱۵۰۱ ۵۸
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ كازرون انتقال پوركريمي دواني زاده زهره ۳۰۷۹۱۵ ۵۹
درخواست قبلی در دست اقدام دارد ۲ ۱ ايلام ميهمان - يك ترم پيري سياوش ۳۰۵۸۳۵ ۶۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم تاجيان روزا ۳۰۱۲۰۵ ۶۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال تور نگين ۳۰۰۷۵۹ ۶۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم جامعي ارشام ۳۰۲۰۰۱ ۶۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم جامعي ليلا ۳۰۱۳۶۶ ۶۴
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ شهريارشهرقدس انتقال جامعي مدينه  ۳۰۱۰۹۴ ۶۵
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ تاكستان ميهمان - يك ترم جامعي ناديا ۳۰۴۵۵۸ ۶۶
مغاير آيين نامه ۴ ۱ رباط كريم ميهمان - يك ترم جامعي ناديا ۳۰۴۴۸۵ ۶۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم جانگران نژاد كاهدي محمد رضا  ۳۱۱۸۴۱ ۶۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ بهبهان ميهمان - يك ترم جاوريان مجتبي ۲۹۹۴۱۸ ۶۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم جدام هادي ۳۱۳۷۲۷ ۷۰
ثبت نام نهايی در مقصد ۲ ۱ اميديه ميهمان - يك ترم جعفري احمد ۳۱۳۷۴۷ ۷۱
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ قيام دشت تهران شرق انتقال جعفري اكرم  ۲۹۹۳۷۴ ۷۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد انتقال جلالي رسول ۳۰۰۳۷۴ ۷۳
ثبت نام نهايی در مقصد ۲ ۱ دورود انتقال جليليان شاپور ۳۰۹۲۴۲ ۷۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ دورود انتقال جليليان شاپور ۳۰۵۵۳۸ ۷۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - دو ترم جنادله عبدالرضا ۳۰۰۸۱۸ ۷۶
درخواست قبلی در دست اقدام دارد ۲ ۱ شادگان انتقال جهادي اصل جواد ۳۰۲۴۷۲ ۷۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شادگان انتقال جهادي اصل جواد ۳۰۲۴۷۷ ۷۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم جهازي گناويي بيژن  ۳۰۲۹۳۲ ۷۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ گرمسار انتقال جهانگردالهام ۳۱۱۶۱۴ ۸۰
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۱ ۲ تهران جنوب انتقال جهانگردالهام ۳۱۰۰۳۹ ۸۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شوشتر انتقال چرم زاده حسين  ۳۰۱۸۸۶ ۸۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم چهارلنگيان پيام ۳۰۰۴۴۰ ۸۳
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حاجي زاده هرمزي نادر ۳۱۲۶۰۶ ۸۴
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم حجازي مهسا ۳۱۲۵۱۴ ۸۵
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال حجازي مهسا ۳۰۱۱۰۶ ۸۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حردان ايمان ۲۹۹۵۴۹ ۸۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حرداني نجمه ۳۰۲۵۱۱ ۸۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم حريزاوي محمود  ۲۹۹۵۳۵ ۸۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حزباوي عادل ۳۰۰۲۹۱ ۹۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسن پور لاله ۳۰۰۶۲۲ ۹۱
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسن پورغانمي زكيه ۲۹۹۴۶۵ ۹۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسنوند ليلا ۳۰۹۴۹۵ ۹۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسنوند ليلا  ۳۰۱۹۹۱ ۹۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسني اصل ميلاد ۲۹۹۴۲۱ ۹۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ شهرضا ميهمان - دو ترم حسني روح الله  ۳۰۰۰۴۳ ۹۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حسيني آقايار ۳۰۱۸۷۲ ۹۷
مغاير آيين نامه : عدم وجود حداقل نمره آزمون در بانک آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال حسيني سيدخلف ۳۰۳۱۲۳ ۹۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه انتقال حسيني شهرام ۲۹۹۵۳۶ ۹۹
در انتظار بررسی مدارک مثبته توسط سازمان ۶ ۴ اهواز انتقال حلفي فاضل ۳۰۰۱۵۷ ۱۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

درخواستهای نیمسال اول 91/90(ص2از4)
آخرین وضعیت تبصره ماده مقصد درخواست نام خانوادگی و نام شماره درخواست رديف
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۶ ۴ اهواز انتقال حلفي فاضل ۳۰۰۱۴۹ ۱۰۱
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حميديان حميد ۳۱۱۲۷۹ ۱۰۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حويزاوي صادق ۳۰۵۰۴۴ ۱۰۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حويزه پورعرب مينا ۲۹۹۵۴۶ ۱۰۴
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال حيدري لاله  ۳۰۱۲۱۸ ۱۰۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حيدري محمد ۲۹۹۷۷۳ ۱۰۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم حيدري مسعود  ۳۱۳۷۴۴ ۱۰۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم حيدري ميثم ۳۱۰۳۳۵ ۱۰۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم حيدري ميثم ۲۹۹۴۷۴ ۱۰۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال خاكي مستحق بهاره ۳۰۴۰۹۲ ۱۱۰
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ كرج انتقال خصاصيفي مهناز ۳۰۲۹۴۴ ۱۱۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم خليلاوي علي  ۳۱۰۰۸۰ ۱۱۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم خليلاوي علي  ۳۰۱۲۲۴ ۱۱۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم خميسي صبي منا ۳۰۱۴۰۸ ۱۱۴
مغاير آيين نامه ۴ ۱ اهواز انتقال خميسي صبي منا ۳۱۴۱۹۰ ۱۱۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال خميسي فرشته ۳۱۳۷۲۳ ۱۱۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - يك ترم خواجه محمود ۳۰۰۳۸۶ ۱۱۷
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال خورشيدي زينب ۳۰۰۰۴۴ ۱۱۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم خياطان جميله ۳۰۱۸۳۶ ۱۱۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ شيراز انتقال خيطان فاطمه ۳۰۱۴۳۱ ۱۲۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم دانشفر علي  ۲۹۹۷۳۵ ۱۲۱
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال داوري پورسلمان ۳۱۰۶۳۶ ۱۲۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال داوري پورسلمان ۳۰۵۴۱۷ ۱۲۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم دبيرزاده مرجان ۲۹۹۵۵۰ ۱۲۴
در انتظار ثبت نام در مقصد ۳ ۳ بندرعباس انتقال دريكوندي مرتضي ۲۹۹۹۸۳ ۱۲۵
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ اردكان انتقال دورقي سهام ۳۰۲۹۲۸ ۱۲۶
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۱ ۲ ميبد انتقال دورقي سهام  ۳۰۱۷۲۹ ۱۲۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم دورقي هاني  ۳۰۰۴۰۵ ۱۲۸
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ تهران مركزي انتقال دهقاني الهام ۳۰۱۲۵۴ ۱۲۹
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۱ ۲ تهران غرب انتقال دهقاني الهام ۳۰۱۲۵۲ ۱۳۰
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ فيروزكوه ميهمان - دو ترم ديناروندي مهشاد ۳۰۰۲۴۶ ۱۳۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم ربيعه عبدالامير ۳۰۰۵۲۳ ۱۳۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ بندرعباس ميهمان - يك ترم رجبي محسن ۳۰۲۹۰۰ ۱۳۳
در انتظار بررسی مدارک مثبته توسط سازمان ۶ ۴ سنندج انتقال رحماني سعيد ۳۰۵۷۹۸ ۱۳۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم رحيم دشتي مجتبي  ۳۰۰۴۴۴ ۱۳۵
ثبت نام نهايی در مقصد ۲ ۳ دزفول انتقال رحيمي لركي شبنم ۳۰۴۰۴۸ ۱۳۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم رضايي زاده مايده ۳۱۰۰۲۹ ۱۳۷
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال رضايي زاده مايده ۳۰۴۱۴۸ ۱۳۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ زرقان ميهمان - دو ترم رضايي مجد محمود ۳۰۲۴۴۶ ۱۳۹
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - دو ترم رضايي مهدي ۳۱۳۰۸۸ ۱۴۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم رضايي ميرقايد سعيد ۲۹۹۷۷۱ ۱۴۱
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم رضايي ميرقايدسعيد ۳۱۱۶۰۶ ۱۴۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ تاكستان ميهمان - يك ترم رفيعي شهين ۳۰۷۵۱۰ ۱۴۳
مغاير آيين نامه ۴ ۱ شيراز ميهمان - دو ترم رفيعي نسترن ۳۰۱۰۱۰ ۱۴۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ دشتستان ميهمان - يك ترم رفيعيان كمارجي ايوب ۳۰۵۲۱۸ ۱۴۵
درخواست قبلی در دست اقدام دارد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم روشني زاده افروز ۳۰۰۲۶۴ ۱۴۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم روشني زاده افروز ۳۰۰۲۶۰ ۱۴۷
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال روغني سعيد ۲۹۹۵۶۷ ۱۴۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم رياحي نژاد فاطمه ۲۹۹۵۳۸ ۱۴۹
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم زبيد شيما ۳۰۱۷۱۹ ۱۵۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم زبيداوي مهدي ۳۰۰۲۶۸ ۱۵۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - يك ترم زكالوند عبدالرحيم ۳۰۱۴۲۰ ۱۵۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم زنگنه بنداني سعيده  ۳۰۲۸۱۶ ۱۵۳
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ ايذه ميهمان - يك ترم زنگنه ليلا ۳۰۹۴۹۷ ۱۵۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - يك ترم زنگنه ليلا  ۲۹۹۸۵۷ ۱۵۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم زنگنه ندا ۳۰۱۹۸۳ ۱۵۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم زيداني نژاد قاسم ۳۰۰۳۰۶ ۱۵۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ دولت آباد انتقال زيرك قشقايي حبيب الله  ۳۰۷۶۳۳ ۱۵۸
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ بندرعباس انتقال سابري عادگاني مهسا ۳۰۲۸۹۴ ۱۵۹
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ساعدي داود ۳۱۰۱۴۸ ۱۶۰
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم ساكي عادل ۳۱۴۱۳۶ ۱۶۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ساكي كريمه ۳۰۱۱۳۳ ۱۶۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ شوشتر انتقال ساكي مصطفي ۳۰۰۸۰۷ ۱۶۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۶ ۴ اهواز انتقال سالمي محمد ۳۰۰۵۶۴ ۱۶۴
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ ايلام انتقال سبزواري سجاد ۲۹۹۹۲۸ ۱۶۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ستوده عادل ۳۱۳۷۷۰ ۱۶۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ستوده عادل ۳۰۱۴۲۲ ۱۶۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سراجيان مصطفي ۳۰۹۲۳۰ ۱۶۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سراييان مهتاب  ۳۰۲۸۵۶ ۱۶۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سروري سروش  ۲۹۹۷۲۹ ۱۷۰
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم سروري سيما ۳۱۱۷۶۶ ۱۷۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سعادت ميلاد ۳۰۹۲۰۱ ۱۷۲
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ اهواز انتقال سعادت ميلاد ۲۹۹۵۲۹ ۱۷۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سعيدي پور طاهر ۳۰۰۲۵۱ ۱۷۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سعيدي سيد محمد امين  ۲۹۹۸۵۲ ۱۷۵
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سعيدي سيدمحمد امين  ۳۱۲۱۵۷ ۱۷۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۶ ۴ اهواز انتقال سلطاني حويزه مسعود ۳۰۶۰۹۶ ۱۷۷
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ مهاجران انتقال سلطاني ميلاد ۳۰۳۳۲۵ ۱۷۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سلطاني هفشجاني صادق  ۳۰۰۵۱۴ ۱۷۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم سليماني ميلاد ۳۰۱۸۰۷ ۱۸۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سماله سروش ۳۰۰۲۷۵ ۱۸۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شوشتر ميهمان - دو ترم سنايي مازيار ۳۰۰۳۱۶ ۱۸۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سواري احمد ۳۰۰۱۶۱ ۱۸۳
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سواري احمد  ۳۱۳۶۹۵ ۱۸۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سواري زيدان  ۳۰۱۲۲۰ ۱۸۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سواعدي كريم  ۳۰۰۰۳۸ ۱۸۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ بهبهان انتقال سوايي صادق ۳۰۰۲۴۱ ۱۸۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم سياحي سرور ۳۰۰۵۷۹ ۱۸۸
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - يك ترم سياحي مجيد ۳۱۴۱۸۰ ۱۸۹
درخواست قبلی در دست اقدام دارد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سيد نور هداالسادات  ۳۰۰۷۶۲ ۱۹۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم سيدنور هداالسادات ۳۰۱۱۰۷ ۱۹۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم شاخي حسين ۳۰۱۲۰۹ ۱۹۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم شاكر محمد امين ۳۰۳۹۹۶ ۱۹۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - يك ترم شاهي پور توفيق  ۳۰۵۰۵۴ ۱۹۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم شايان الهام  ۳۰۰۵۷۵ ۱۹۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم شرفي نجمه ۲۹۹۴۴۲ ۱۹۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - دو ترم شريبي محمد حسين ۳۰۰۸۸۳ ۱۹۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - يك ترم شريبي محمدحسين ۳۱۲۱۸۲ ۱۹۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شوشتر انتقال شريف پور احسان ۲۹۹۷۶۶ ۱۹۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم شريفي اعظم  ۲۹۹۵۵۹ ۲۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

درخواستهای نیمسال اول 91/90(ص3از4)
آخرین وضعیت تبصره ماده مقصد درخواست نام خانوادگی و نام شماره درخواست رديف
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم شريفي شيما ۳۰۸۵۳۳ ۲۰۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - يك ترم شريفي مهدي ۳۰۹۴۹۸ ۲۰۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم شعيبي منا ۳۱۲۴۴۴ ۲۰۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ كازرون ميهمان - دو ترم شفيعي حبيبه ۳۱۰۱۴۱ ۲۰۴
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ فلاورجان انتقال شفيعي علويجه ويدا ۳۰۰۰۴۰ ۲۰۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم شكيبا امين محمدامين ۳۰۱۴۳۴ ۲۰۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم شكيباامين محمدامين ۳۱۰۳۲۷ ۲۰۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۳ ۳ دشتستان انتقال شنبدي رسول ۳۰۱۹۶۷ ۲۰۸
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۳ ۳ بوشهر انتقال شنبذي رسول ۳۰۰۲۸۸ ۲۰۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ماهشهر ميهمان - دو ترم شهابي مهر عليرضا ۲۹۹۵۲۰ ۲۱۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم شيرمحمدي فريبا ۳۰۴۱۰۷ ۲۱۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم شيرواني شلمزاري اكرم  ۳۰۲۸۴۱ ۲۱۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ بندرديلم ميهمان - يك ترم شيري زهرا ۳۰۴۹۷۳ ۲۱۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۶ ۴ اهواز انتقال صالحي ارسلان ۲۹۹۸۵۴ ۲۱۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم صالحي زاده عبدالكريم ۲۹۹۴۶۲ ۲۱۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم صالحي عذاري عباس  ۳۰۰۶۰۹ ۲۱۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم صالحي كاوه  ۳۱۰۳۷۶ ۲۱۷
عدم کسب حداقل نمره آزمون ۲ ۳ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز انتقال صالحي كاوه  ۳۰۲۸۳۸ ۲۱۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - يك ترم صالحي نظر جواد ۳۰۵۰۲۶ ۲۱۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم صداقت مايده ۳۱۱۲۸۰ ۲۲۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم صداقت مايده ۲۹۹۵۶۸ ۲۲۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم صليحي احمد ۲۹۹۷۵۶ ۲۲۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم طاهر عطشاني هادي ۳۱۰۷۱۸ ۲۲۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم طاهرزاده رامين ۳۰۰۳۹۲ ۲۲۴
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم طاهرزاده رامين ۳۱۰۹۰۵ ۲۲۵
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم طاهرعطشاني هادي ۳۰۹۱۹۱ ۲۲۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ خوراسگان انتقال طاهري ارپناه ۳۰۱۰۹۹ ۲۲۷
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم طاهري سرتشنيزي زينب ۲۹۹۵۶۹ ۲۲۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۳ اهواز انتقال طاهري كهزاد ۳۰۳۰۸۸ ۲۲۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - دو ترم طرفي احمد ۲۹۹۹۱۷ ۲۳۰
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم طرفي فريده ۳۰۰۰۰۷ ۲۳۱
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۱ ۲ رامهرمز انتقال طلاوري مرجان ۳۰۶۲۶۹ ۲۳۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - يك ترم طلاوري مرجان ۳۰۶۳۱۲ ۲۳۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم عامري محمد  ۳۱۲۱۷۶ ۲۳۴
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم عباس شرف سعيد ۳۱۲۵۶۱ ۲۳۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم عباس شرف سعيد ۳۰۰۵۲۹ ۲۳۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - دو ترم عبدالخاني وليد ۲۹۹۷۵۲ ۲۳۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ ايذه ميهمان - يك ترم عبدالخاني وليد  ۳۱۱۵۰۸ ۲۳۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم عبدالمولا حميد ۲۹۹۸۴۸ ۲۳۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ بندرعباس انتقال عبدالنبي زاده وفا ۳۰۰۳۱۱ ۲۴۰
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال عبدولي صفايت ۳۰۸۹۶۶ ۲۴۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال عبدولي صفايت  ۳۰۰۵۷۲ ۲۴۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم عتابي كمال ۳۰۲۰۱۲ ۲۴۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم عرفاني خواه كمال ۳۱۰۹۴۰ ۲۴۴
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم عرفاني خواه كمال ۳۰۰۲۵۸ ۲۴۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ خرمشهر ميهمان - يك ترم عسكرزرگاني عباس  ۳۰۵۰۳۲ ۲۴۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم عسكري جهانگيري اناهيتا ۲۹۹۵۴۵ ۲۴۷
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۳ ايلام انتقال علي زاده سميه ۳۰۰۲۲۱ ۲۴۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول ميهمان - دو ترم عليخاني سجاد ۳۰۳۸۹۷ ۲۴۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال عليشايي كبري  ۳۰۲۸۴۹ ۲۵۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ شهريارشهرقدس انتقال عوده ندا ۳۰۰۱۵۴ ۲۵۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال عيناوي فريال ۳۱۳۳۹۲ ۲۵۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم غبيشاوي عاطفه  ۳۰۲۹۳۱ ۲۵۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم غريب نژاد هدي  ۲۹۹۸۶۱ ۲۵۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم غزلاوي حميده ۳۰۱۸۲۰ ۲۵۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم غلامي حسين ۳۰۷۹۵۷ ۲۵۶
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم غلامي حسين ۳۱۱۶۲۴ ۲۵۷
ثبت نام نهايی در مقصد ۶ ۴ دزفول انتقال غلامي هادي  ۲۹۹۴۰۵ ۲۵۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۳ اهواز انتقال فخرائي مرضيه ۳۱۲۶۳۳ ۲۵۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شوشتر ميهمان - يك ترم فرخيان ۳۰۸۷۲۳ ۲۶۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم فردي پوركيانوش ۳۰۰۲۴۸ ۲۶۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم فروغي الهام   ۲۹۹۵۴۸ ۲۶۲
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ تويسركان انتقال فواضلي مريم ۳۰۳۱۱۸ ۲۶۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم قاسمي ايمان ۳۰۰۷۶۴ ۲۶۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم قاسمي پوريا ۲۹۹۹۹۹ ۲۶۵
درخواست تکراری ۲ ۱ بوشهر ميهمان - يك ترم قانع پور مينا ۳۰۱۱۲۰ ۲۶۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - دو ترم قربانپورگل سفيدي حامد ۲۹۹۷۸۸ ۲۶۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ تهران شمال انتقال قشقايي اكرم  ۲۹۹۳۷۷ ۲۶۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم قصابنژاد نسترن ۳۰۱۸۵۰ ۲۶۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم قصيل زاده جاروند موسي  ۳۰۲۸۵۳ ۲۷۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم قلعه داري ليلا ۳۰۴۰۰۲ ۲۷۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم قنبري تدويي طيبه ۳۰۱۹۸۱ ۲۷۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كرداني ميلاد ۳۰۱۲۱۲ ۲۷۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كردوني فواد ۲۹۹۵۶۴ ۲۷۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - يك ترم كرمي پياني ارزو ۳۰۴۴۵۳ ۲۷۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ خرم آباد انتقال كرمي نيك مسعود ۳۰۸۶۱۳ ۲۷۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ خرم آباد انتقال كرمي نيك مسعود ۳۰۱۸۱۷ ۲۷۷
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۱ ۲ لامرد انتقال كريم پورافسانه ۲۹۹۵۲۲ ۲۷۸
درخواست تکراری ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - يك ترم كريمي بيرگاني مهنوش ۳۱۳۷۸۷ ۲۷۹
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال كريمي سارا ۳۰۱۹۷۱ ۲۸۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - يك ترم كعبي پور ميلاد ۳۰۹۴۹۰ ۲۸۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كعبي پور ميلاد  ۲۹۹۸۴۶ ۲۸۲
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كلانترفر امين ۲۹۹۴۱۰ ۲۸۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كلانترفر امين  ۳۱۱۴۶۴ ۲۸۴
ثبت نام نهايی در مقصد ۳ ۳ خدابنده انتقال كلانتري حصاري محمد ۳۰۶۸۴۱ ۲۸۵
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم كوت زاده ابتسام ۳۱۱۲۵۶ ۲۸۶
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كوت زاده ابتسام ۳۰۰۸۸۵ ۲۸۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم كيارستمي ماهور ۳۰۹۵۲۳ ۲۸۸
مخالفت كميسيون پزشكی سازمان مركزی ۶ ۴ تهران مركزي انتقال كيارستمي ماهور ۳۰۱۷۱۶ ۲۸۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال كيوان فر فروغ  ۳۰۲۸۴۵ ۲۹۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم گوبالي زاده حسن  ۳۰۱۲۲۳ ۲۹۱
در انتظار ارسال ليست دروس  ۶ ۴ اهواز انتقال لازمي عرب ناهيد ۳۰۴۸۴۲ ۲۹۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم لك سارا ۲۹۹۵۴۱ ۲۹۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم محبوبي مهدي ۲۹۹۵۳۰ ۲۹۴
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم محمدزاد محمد امين  ۳۱۳۸۰۸ ۲۹۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ علوم وتحقيقات فارس ميهمان - دو ترم محمدزاده ببر كامران ۲۹۹۹۳۱ ۲۹۶
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ كرمانشاه ميهمان - يك ترم محمدي حسام الدين ۲۹۹۴۵۴ ۲۹۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم محمدي زارع فاطمه ۳۰۱۸۶۱ ۲۹۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ ايذه ميهمان - دو ترم محمدي وحيد ۳۱۱۵۱۹ ۲۹۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۶ ۴ تاكستان ميهمان - يك ترم محمودزاده علي اكبر ۲۹۹۴۰۱ ۳۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

درخواستهای نیمسال اول91/90(ص4از4)
آخرین وضعیت تبصره ماده مقصد درخواست نام خانوادگی و نام شماره درخواست رديف
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال محمودي فرحاني عاطفه ۳۰۱۷۱۸ ۳۰۱
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ قشم انتقال محيط نژاد سوها ۳۰۰۶۱۴ ۳۰۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ شهركرد ميهمان - دو ترم مرائي شيرين ۳۰۵۰۱۱ ۳۰۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ بهبهان انتقال مراحل دنيا ۲۹۹۷۳۱ ۳۰۴
درخواست قبلی در دست اقدام دارد ۱ ۲ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز انتقال مرادپور سميه ۳۱۲۶۰۰ ۳۰۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم مرادوند محمد ۲۹۹۴۸۱ ۳۰۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم مرادوند محمد  ۳۱۳۰۲۸ ۳۰۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ بندرعباس ميهمان - دو ترم مرادي فاطمه ۳۰۸۳۷۰ ۳۰۸
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ شوشتر انتقال مرادي محمد ۲۹۹۵۵۳ ۳۰۹
مغاير آيين نامه ۲ ۳ تهران مركزي انتقال مرادي محمود ۳۰۱۸۴۶ ۳۱۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ دولت آباد انتقال مرادي ميلاد ۳۰۲۸۳۹ ۳۱۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ نور ميهمان - يك ترم مرعشي شفق ۳۰۴۶۸۸ ۳۱۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ سوسنگرد ميهمان - دو ترم مرمزي رضا ۳۰۰۲۴۷ ۳۱۳
مغاير آيين نامه ۴ ۱ اهواز انتقال مرواني عقيل ۳۰۹۵۱۸ ۳۱۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم مزرعاوي علي  ۳۰۰۵۶۸ ۳۱۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم مزرعه اصل توفيق  ۳۰۵۰۵۱ ۳۱۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - يك ترم مزرعه فريد ۳۰۴۵۶۴ ۳۱۷
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ بندرديلم ميهمان - دو ترم مستطاب فريد ۳۰۱۹۲۲ ۳۱۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم مشيري اصل حسن ۳۰۱۷۵۶ ۳۱۹
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ بندرانزلي انتقال معاف امين ۳۰۱۴۰۴ ۳۲۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال ملامحمدي بنوارناظر ازاده  ۳۰۱۱۳۲ ۳۲۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ملايكه مژگان ۲۹۹۵۶۶ ۳۲۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم منجزي الهام ۳۱۱۲۱۹ ۳۲۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم منجزي سعيد ۳۰۰۱۰۱ ۳۲۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم منجزي عظيمي لادن ۳۰۰۸۸۱ ۳۲۵
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول ميهمان - يك ترم منصوري دانيال ۳۰۹۲۳۶ ۳۲۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم منصوري محمود ۳۱۱۴۶۸ ۳۲۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم منصوري محمود  ۲۹۹۴۷۷ ۳۲۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم منصوري مرتضي  ۳۰۰۶۰۸ ۳۲۹
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم موزرم اله يار سارا ۳۰۹۴۷۳ ۳۳۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم موزرم اله يار سارا ۳۰۱۹۹۶ ۳۳۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم موساييان جبار باقر ۳۰۶۱۰۵ ۳۳۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم موسوي چم فرج مهدي ۳۰۱۸۲۴ ۳۳۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم موسوي خصال ساغر ۳۰۹۷۲۵ ۳۳۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم موسوي خصال ساغر ۳۰۰۸۲۴ ۳۳۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم موسوي شوار سحر ۳۰۱۹۸۹ ۳۳۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم موسوي محمدعلي  ۳۰۰۰۱۶ ۳۳۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ شوشتر ميهمان - يك ترم موسوي ممبيني سيده فهيمه   ۳۰۴۰۰۶ ۳۳۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال موسوي منا ۳۰۴۵۰۶ ۳۳۹
مغاير آيين نامه ۴ ۱ اهواز انتقال موسوي منا ۳۰۴۴۹۶ ۳۴۰
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ زرقان ميهمان - يك ترم موسي زاده راحيل ۳۱۴۱۸۳ ۳۴۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۱ شاهين شهر انتقال مهاجري نژاد امير ۳۰۹۵۰۱ ۳۴۲
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ اليگودرز ميهمان - يك ترم مهرابي دهلقي مجيد ۳۱۳۶۶۶ ۳۴۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ اليگودرز ميهمان - يك ترم مهرابي دهلقي مجيد ۳۰۱۳۷۲ ۳۴۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم مياحي حسين  ۳۰۲۹۳۴ ۳۴۵
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ بندرعباس انتقال مير رياحي مريم ۳۰۰۲۳۹ ۳۴۶
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم ميرباقري سيدجواد ۳۱۰۶۸۷ ۳۴۷
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ميرصندلاوي مژگان  ۲۹۹۸۶۵ ۳۴۸
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال ميري محمد ۳۰۱۲۴۸ ۳۴۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم مينوي علي ۲۹۹۴۲۷ ۳۵۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم مينوي علي  ۳۱۳۷۳۶ ۳۵۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم نادي صفايي سارا ۲۹۹۷۲۸ ۳۵۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ناصري جاسم ۳۱۳۰۱۸ ۳۵۳
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ناصري جاسم ۳۰۰۷۶۸ ۳۵۴
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم ناصري جاسم ۳۰۹۴۴۵ ۳۵۵
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نجف پور اسماعيل ۳۰۴۵۷۷ ۳۵۶
ثبت نام نهايی در مقصد ۴ ۱ دزفول انتقال نخلي مجتبي ۳۰۹۴۵۸ ۳۵۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ دزفول انتقال نخلي مجتبي ۲۹۹۷۸۴ ۳۵۸
در انتظار ارسال ليست دروس  ۱ ۲ دزفول انتقال ندايعلي صديقه ۳۰۴۰۵۳ ۳۵۹
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ رامهرمز انتقال نريمي زاده سپيده ۳۰۰۰۳۴ ۳۶۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ رامهرمز ميهمان - يك ترم نريمي زاده سپيده  ۳۰۰۰۳۷ ۳۶۱
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نريمي محمد ۳۰۱۳۶۱ ۳۶۲
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آيت ا.. آملي انتقال نسيم سحر ۲۹۹۵۸۲ ۳۶۳
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ تهران غرب انتقال نسيمه آهنين جگر ۳۰۵۰۳۵ ۳۶۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نصيري مسعود  ۳۰۰۰۹۹ ۳۶۵
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۲ ۱ سلسله ودلفان انتقال نظري اصلاني علي  ۳۰۳۹۰۴ ۳۶۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم نظري ندا ۲۹۹۴۵۱ ۳۶۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ زرقان ميهمان - يك ترم نواصر سهيلا ۳۰۰۹۷۴ ۳۶۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال نوري ليلا ۳۱۰۰۹۰ ۳۶۹
ثبت نام نهايی در مقصد ۱ ۲ قم انتقال نويدي زاده فاطمه ۳۰۱۱۱۲ ۳۷۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال نيروبخش معصومه ۳۰۶۱۰۱ ۳۷۱
در انتظار پاسخ کميسيون واحد مقصد ۲ ۱ اليگودرز ميهمان - دو ترم نيسي جاسم  ۳۱۴۱۹۳ ۳۷۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ اليگودرز ميهمان - دو ترم نيسي جاسم  ۳۰۲۸۶۳ ۳۷۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نيسي علي ۳۱۰۹۱۱ ۳۷۴
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نيسي علي ۳۰۷۰۰۲ ۳۷۵
در انتظار ارسال ليست دروس  ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم نيسي يوسف ۳۱۲۱۵۳ ۳۷۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نيسي يوسف ۳۰۰۲۷۲ ۳۷۷
مخالفت کميسيون واحد مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نيك آزاد ندا ۳۰۱۷۴۲ ۳۷۸
در انتظار ارسال ليست دروس  ۲ ۱ بافق ميهمان - دو ترم نيك پور شقايق ۳۰۰۵۳۵ ۳۷۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم نيك پور عليرضا ۳۰۰۲۵۴ ۳۸۰
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم نيك روش احمد ۳۰۱۸۱۳ ۳۸۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سماخميني شهر انتقال نيكومنش مهسا ۳۰۱۵۶۱ ۳۸۲
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۴ ۱ خميني شهر انتقال نيكومنش مهسا ۲۹۹۵۸۳ ۳۸۳
عدم وجود رشته در واحد مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سماخميني شهر انتقال نيكومنش مهسا ۲۹۹۵۸۴ ۳۸۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ايذه ميهمان - دو ترم وحيد محمدي ۲۹۹۹۲۱ ۳۸۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم وحيدپور حسين  ۳۰۵۰۴۷ ۳۸۶
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم ورناصري زيبا ۲۹۹۷۶۲ ۳۸۷
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم ويسي اهوازي نرگس  ۳۰۱۱۴۳ ۳۸۸
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم هرگلي رضا ۳۱۳۰۴۵ ۳۸۹
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ آموزشكده فني وحرفه اي سمااهواز ميهمان - دو ترم هرگلي غلامرضا ۳۰۱۲۳۳ ۳۹۰
در انتظار ثبت نام در مقصد ۱ ۲ اهواز انتقال همداني فروغ ۳۰۶۵۲۹ ۳۹۱
در انتظار ثبت نام در مقصد ۲ ۲ خميني شهر انتقال هندياني عليرضا ۳۰۴۵۰۸ ۳۹۲
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم هومن ابراهيمي  ۲۹۹۸۷۰ ۳۹۳
در انتظار ثبت نام در مقصد ۴ ۱ اهواز ميهمان - يك ترم يارعلي مسلم ۳۱۲۱۸۱ ۳۹۴
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۴ ۱ اهواز ميهمان - دو ترم يارعلي مسلم ۲۹۹۷۸۱ ۳۹۵
مخالفت کميسيون واحد مبداء ۲ ۱ ني ريز انتقال يافته عماد ۲۹۹۵۸۱ ۳۹۶


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

ابلاغیه هانیمسال اول91/90(ص1از4)
آخرین وضعیت به عنوان نوع درخواست نام خانوادگی و نام شماره ابلاغیه رديف
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم آبشتن مرجان ۸۷۱۳۳/۳۱/۹۰ ۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم آتش پور سيدمسعود ۱۳۳۹۷۷/۳۱/۹۰ ۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم آزادگان مهرداد ۱۸۴۸۱۷/۳۱/۹۰ ۳
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم آزادي ميثم ۱۲۱۱۹۰/۳۱/۹۰ ۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم آقائي بيژِن ۱۳۳۷۴۵/۳۱/۹۰ ۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم آقااميري مسلم ۱۲۲۹۹۶/۳۱/۹۰ ۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم آقايي بيژن ۱۲۲۸۴۷/۳۱/۹۰ ۷
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم آل بوشوكه سيدجاسم ۱۵۷۴۸۷/۳۱/۹۰ ۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم آلبوعطيوي خليل ۱۳۳۷۴۷/۳۱/۹۰ ۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم آلبوعطيوي خليل ۱۲۲۸۹۷/۳۱/۹۰ ۱۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم آلبوغبيش جاسم ۶۰۱۹۷/۳۱/۹۰ ۱۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم آلبوغبيش صادق ۱۶۵۵۷۳/۳۱/۹۰ ۱۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ابراهيمي رضا ۱۲۳۳۶/۳۱/۹۰ ۱۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ابوخميس موسوي سيدحمزه ۱۳۱۳۷۳/۳۱/۹۰ ۱۴
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ابوشامه سيدصادق ۵۰۲۷۳/۳۱/۹۰ ۱۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ابوعطوي هاني ۱۶۳۹۳۲/۳۱/۹۰ ۱۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم احمدفخرالدين سجاد ۱۳۳۷۵۴/۳۱/۹۰ ۱۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم احمدفخرالدين سجاد ۱۲۲۹۰۸/۳۱/۹۰ ۱۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم احمدي ارمغان ۶۰۰۷۰/۳۱/۹۰ ۱۹
عدم امكان پاسخگویی ميهمان - يك ترم احمدي روزبه ۵۹۱۰۹/۳۱/۹۰ ۲۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم احمدي عبداله ۱۸۳۷۰۹/۳۱/۹۰ ۲۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم احمدي مجيد ۷۷۷۵۷/۳۱/۹۰ ۲۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اديب ابراهيم ۱۱۲۴۹۵/۳۱/۹۰ ۲۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اديبان فر علي ۷۳۳۴۸/۳۱/۹۰ ۲۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اردشيري نازنين ۱۵۷۵۶۳/۳۱/۹۰ ۲۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم استركي ابراهيم ۸۶۶۰۵/۳۱/۹۰ ۲۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم اسدي ساماني نسرين ۴۳۸۶۶۴/۳۱/۹۰ ۲۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اسدي ساماني نسرين ۷۷۳۸۱/۳۱/۹۰ ۲۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم اسدي مسعود ۱۱۸۴۲۷/۳۱/۹۰ ۲۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اسفندياري پريا ۷۲۴۴۳/۳۱/۹۰ ۳۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اسكندري كليماني گيلدا ۹۱۹۵۳/۳۱/۹۰ ۳۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اشرفي لادن ۵۰۸۳۷/۳۱/۹۰ ۳۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اعضايي مريم ۴۳۷۸۷/۳۱/۹۰ ۳۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اكبري گلناز ۱۲۳۵۹۱/۳۱/۹۰ ۳۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم الماسي اسماعيل ۱۳۳۸۸۱/۳۱/۹۰ ۳۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم الهايي سحر عبداله ۱۳۱۳۳۷/۳۱/۹۰ ۳۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم الهايي سحر ناجي ۵۸۸۷۱/۳۱/۹۰ ۳۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم امتحاني فيروز ۱۳۲۵۳۵/۳۱/۹۰ ۳۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اميرعضدي فريد ۱۲۶۱۲۹/۳۱/۹۰ ۳۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اميري ابوالعباس فرزاد ۱۵۳۴۷۰/۳۱/۹۰ ۴۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اميري ابوالعباس فرزاد ۱۵۷۳۲۰/۳۱/۹۰ ۴۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اميري رسول ۱۵۳۴۶۷/۳۱/۹۰ ۴۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اميري رسول ۱۵۷۵۶۹/۳۱/۹۰ ۴۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم اميري رضا ۵۰۶۶۷۵/۳۱/۹۰ ۴۴
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم امين صفت حجت ۸۶۹۰۱/۳۱/۹۰ ۴۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم امين صفت حجت ۷۷۷۸۲/۳۱/۹۰ ۴۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم انداوه مهتاب ۷۶۵۳۰/۳۱/۹۰ ۴۷
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم انصاريان علي اكبر ۶۷۷۰/۳۱/۹۰ ۴۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم اهوازيان مصطفي ۶۰۰۷۶/۳۱/۹۰ ۴۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ايازي ميلاد ۱۲۷۸۹۳/۳۱/۹۰ ۵۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ايرواني محمد امين ۱۶۵۶۵۱/۳۱/۹۰ ۵۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ايرواني محمدرسول ۱۷۰۹۱۴/۳۱/۹۰ ۵۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ايزدرضايي پريسا ۹۳۰۳۴/۳۱/۹۰ ۵۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم بابادي اسماعيل ۱۳۱۳۳۳/۳۱/۹۰ ۵۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم بابلي موسي ۱۵۷۴۷۶/۳۱/۹۰ ۵۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم باپيرزاده فرشاد ۱۸۶۲۱۳/۳۱/۹۰ ۵۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم باجي اكرم ۱۳۴۷۱۹/۳۱/۹۰ ۵۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بازوند مهدي ۱۲۹۸۸۴/۳۱/۹۰ ۵۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بازوندمهدي ۱۲۰۶۶۸/۳۱/۹۰ ۵۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم باستي محمدعلي ۱۳۱۹۶۷/۳۱/۹۰ ۶۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم باشاوي امير ۱۲۹۵۱۲/۳۱/۹۰ ۶۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم باشاوي امير ۱۱۱۰۵۶/۳۱/۹۰ ۶۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم باشاوي امير ۱۲۱۲۳۳/۳۱/۹۰ ۶۳
ثبت نام در مقصد مبداء انتقال باغنده محمود ۱۱۱۷۶۲/۳۱/۹۰ ۶۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم باقري فردراحيل ۸۶۵۴۹/۳۱/۹۰ ۶۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم باميري احسان ۱۳۳۷۴۲/۳۱/۹۰ ۶۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم باوي دانيال ۱۱۷۲۴۳/۳۱/۹۰ ۶۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم باوي يعقوب ۷۷۰۶۳/۳۱/۹۰ ۶۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بچاري معصومه ۶۰۰۷۳/۳۱/۹۰ ۶۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم بچاري معصومه ۱۲۳۳۲/۳۱/۹۰ ۷۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بحراني محسن ۱۳۳۸۰۶/۳۱/۹۰ ۷۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بحراني محسن ۱۲۲۹۰۵/۳۱/۹۰ ۷۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بحراني مسلم ۸۶۳۴۶/۳۱/۹۰ ۷۳
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم بدوي مژاد مسعود ۴۶۹۵۶۲/۳۱/۹۰ ۷۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم بدويه محمدمعين ۱۳۴۵۷۳/۳۱/۹۰ ۷۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم براتيان دهكردي آرش ۱۵۹۷۱۶/۳۱/۹۰ ۷۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم براهيم زاده بهزاد ۳۹۶۴۶/۳۱/۹۰ ۷۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بقايي ننه كران ژاله ۴۶۴۶۹۴/۳۱/۹۰ ۷۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم بوساكي مهسان ۴۷۶۵۸۴/۳۱/۹۰ ۷۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بوشهري حسين ۱۲۳۹۷۷/۳۱/۹۰ ۸۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم بهبودي يونس ۱۲۰۳۹۸/۳۱/۹۰ ۸۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم بيت سياح حميد ۸۵۷۲۸/۳۱/۹۰ ۸۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم بيت سياح داود ۱۱۰۹۳۸/۳۱/۹۰ ۸۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم بيت سياح رسول ۱۲۳۶۰۶/۳۱/۹۰ ۸۴
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم بيگي جعفر ۱۱۸۱۳/۳۱/۹۰ ۸۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پروانه محمد ۱۳۴۵۳۷/۳۱/۹۰ ۸۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پرهوده اكرم ۱۶۴۶۴۲/۳۱/۹۰ ۸۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پرهوده اكرم ۱۳۴۷۵۹/۳۱/۹۰ ۸۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پسرزاده عطار احمد ۷۷۰۷۹/۳۱/۹۰ ۸۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پشك رحيم ۱۳۷۱۳۲/۳۱/۹۰ ۹۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پشم فروش محمدامين ۱۳۱۷۴۶/۳۱/۹۰ ۹۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پگاه اميد ۱۶۸۴۳۲/۳۱/۹۰ ۹۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پناهي مهناز ۱۳۱۲۸۸/۳۱/۹۰ ۹۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پورحمزاوي احمد ۱۲۰۷۶۱/۳۱/۹۰ ۹۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پورعلي مطوري اميد ۱۳۱۸۰۶/۳۱/۹۰ ۹۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم پورلفته فاضل ۱۳۲۵۲۴/۳۱/۹۰ ۹۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پورماني بي بي معصومه ۱۰۰۶۱۹/۳۱/۹۰ ۹۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پولادوند مهدي ۱۷۲۵۴۵/۳۱/۹۰ ۹۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم پيمان فر محمدحسن ۷۷۰۸۹/۳۱/۹۰ ۹۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم تاج بخش محمود ۱۲۷۷۳۹/۳۱/۹۰ ۱۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

ابلاغیه ها نیمسال اول91/90(ص2از4)
آخرین وضعیت به عنوان نوع درخواست نام خانوادگی و نام شماره ابلاغیه رديف
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ترويجي حسين ۵۰۰۹۵/۳۱/۹۰ ۱۰۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم تقي نژاد سميه ۵۸۹۰۶/۳۱/۹۰ ۱۰۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم تنگستاني امير ۱۲۷۷۴۶/۳۱/۹۰ ۱۰۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم تنگستاني علي اصغر ۱۰۴۵۶۷/۳۱/۹۰ ۱۰۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم توفيق زاده امين ۱۳۵۱۷۳/۳۱/۹۰ ۱۰۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ثامري كمال ۳۶۳۷۷/۳۱/۹۰ ۱۰۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جابري كيا رسول ۱۲۹۴۷۴/۳۱/۹۰ ۱۰۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم جانكي پورشايان ۸۵۸۱۰/۳۱/۹۰ ۱۰۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جاوريان مجتبي ۱۱۸۰۸۷/۳۱/۹۰ ۱۰۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جزائري جاسم ۱۲۰۷۷۴/۳۱/۹۰ ۱۱۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جعفري فلاحيه يوسف ۱۲۰۷۱۴/۳۱/۹۰ ۱۱۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد انتقال جلالي رسول ۱۲۴۴۸۹/۳۱/۹۰ ۱۱۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جمشيدپوراحسان ۱۰۲۷۳۲/۳۱/۹۰ ۱۱۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جويجري قاسم ۱۵۹۷۲۵/۳۱/۹۰ ۱۱۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم جويجري قاسم ۱۲۲۹۰۴/۳۱/۹۰ ۱۱۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم جهان بين بهنام ۹۵۴۶۳/۳۱/۹۰ ۱۱۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم جهان بين بهنام ۱۲۶۳۴۴/۳۱/۹۰ ۱۱۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم جهاني آنا ۱۷۲۱۴۶/۳۱/۹۰ ۱۱۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم چارروستايي انوشه ۵۶۸۰۵/۳۱/۹۰ ۱۱۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم چاوش مهديس ۷۷۸۰۶/۳۱/۹۰ ۱۲۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم چراغي محمدامين ۱۵۶۲۲۷/۳۱/۹۰ ۱۲۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم چرم زاده حسين ۱۵۶۶۰۴/۳۱/۹۰ ۱۲۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم چلداوي حمزه ۱۵۶۴۸۹/۳۱/۹۰ ۱۲۳
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم چنگيزي مرتضي ۱۱۱۷۳۳/۳۱/۹۰ ۱۲۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم حجتي پوررضا ۱۲۲۸۶۹/۳۱/۹۰ ۱۲۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حزباپورامين ۱۲۰۷۶۶/۳۱/۹۰ ۱۲۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حسن زاده عليرضا ۱۱۹۵۸۲/۳۱/۹۰ ۱۲۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حسن زاده عليرضا ۵۲۰۰۰/۳۱/۹۰ ۱۲۸
عدم امكان پاسخگویی ميهمان - يك ترم حسن سيرت بنيامين ۸۶۶۷۶/۳۱/۹۰ ۱۲۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حسنعلي زاده حسين ۷۵۷۹۷/۳۱/۹۰ ۱۳۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حسني سيدمحسن ۷۲۲۹۸/۳۱/۹۰ ۱۳۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حسيني حجت ۱۳۳۸۸۵/۳۱/۹۰ ۱۳۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم حسيني سيدامين ۱۶۲۸۸۳/۳۱/۹۰ ۱۳۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم حلفي فاضل ۷۵۷۴۲/۳۱/۹۰ ۱۳۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حمادي محمود ۱۵۷۴۰۹/۳۱/۹۰ ۱۳۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حمداوي احمد ۱۳۷۱۳۴/۳۱/۹۰ ۱۳۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حمزوي رضا ۸۷۳۷۴/۳۱/۹۰ ۱۳۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حمودي جاسم ۱۵۹۷۴۲/۳۱/۹۰ ۱۳۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حميداوي قاسم ۱۲۳۶۱۷/۳۱/۹۰ ۱۳۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حميديان زينب ۵۱۰۷۴/۳۱/۹۰ ۱۴۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم حويزي مرتضي ۱۲۹۴۷۷/۳۱/۹۰ ۱۴۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حويزي مرتضي ۵۰۴۲۲/۳۱/۹۰ ۱۴۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حياوي محمد ۱۵۶۴۹۹/۳۱/۹۰ ۱۴۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حيدرپور رضا ۱۳۱۵۵۴/۳۱/۹۰ ۱۴۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حيدري محمد ۱۷۲۲۸۵/۳۱/۹۰ ۱۴۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حيدري محمد ۱۲۹۶۶۴/۳۱/۹۰ ۱۴۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم حيدري مطهراميررضا ۱۵۳۴۱۱/۳۱/۹۰ ۱۴۷
ثبت نام در مقصد مبداء انتقال خائيز پدرام ۴۱۶۹۸۴/۳۱/۹۰ ۱۴۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم خدادادي حسن ۴۹۶۱۸/۳۱/۹۰ ۱۴۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم خرباوي حسين ۱۲۳۰۹۹/۳۱/۹۰ ۱۵۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم خضيري پورعرب علي ۱۰۰۵۹۶/۳۱/۹۰ ۱۵۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم خميسي فرشيد ۱۲۹۸۸۳/۳۱/۹۰ ۱۵۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم خميسي فرشيد ۶۹۹۱۸/۳۱/۹۰ ۱۵۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم خواجه حميد ۱۳۴۴۹۵/۳۱/۹۰ ۱۵۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم داروئي خديجه ۱۲۳۶۳۳/۳۱/۹۰ ۱۵۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم دانش سارا ۱۵۶۴۹۵/۳۱/۹۰ ۱۵۶
عدم امكان پاسخگویی ميهمان - يك ترم داودي نيما ۵۰۸۳۰/۳۱/۹۰ ۱۵۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم داوري پورسلمان ۱۴۲۲۴۷/۳۱/۹۰ ۱۵۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم دبيرزاده مرجان ۸۵۵۴۵/۳۱/۹۰ ۱۵۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم درج هفشجاني مريم ۱۶۰۱۴۴/۳۱/۹۰ ۱۶۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم درويشي شوخ سميرا ۸۸۳۴۱/۳۱/۹۰ ۱۶۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم دريس امين ۸۶۹۷۳/۳۱/۹۰ ۱۶۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم دريس مهدي ۱۲۷۸۹۹/۳۱/۹۰ ۱۶۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم دشت بزرگ حسين ۱۳۲۱۱۴/۳۱/۹۰ ۱۶۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم دغاغله حسين ۱۶۴۳۲۹/۳۱/۹۰ ۱۶۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم دقيقيان علي ۱۲۳۶۲۸/۳۱/۹۰ ۱۶۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم دورقي علي ۱۲۴۶۰۲/۳۱/۹۰ ۱۶۷
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم دورقي ناجح ۱۲۱۷۸۲/۳۱/۹۰ ۱۶۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم دولتشاهي عباس ۹۸۳۰۳/۳۱/۹۰ ۱۶۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم دولتشاهي عباس ۴۳۶۶۶۲/۳۱/۹۰ ۱۷۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم دهداري نسيم ۱۳۱۳۱۳/۳۱/۹۰ ۱۷۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم دهقاني اشكان ۱۲۳۰۸۷/۳۱/۹۰ ۱۷۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ديناروندي مهشاد ۶۹۳۷۰/۳۱/۹۰ ۱۷۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ديواني فوزي ۱۲۷۷۵۲/۳۱/۹۰ ۱۷۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رئيسيان اميد ۸۸۷۸۲/۳۱/۹۰ ۱۷۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رئيسيان امير ۴۴۹۷۶۹/۳۱/۹۰ ۱۷۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رادان محمد ۱۲۲۹۹۹/۳۱/۹۰ ۱۷۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم ربيعي پور محمد ۷۶۴۳۹/۳۱/۹۰ ۱۷۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رجائي مجتبي ۱۱۱۱۴۲/۳۱/۹۰ ۱۷۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رجبي حمزه ۶۰۰۷۴/۳۱/۹۰ ۱۸۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رحماني ذاكر يوسف ۱۶۴۶۸۰/۳۱/۹۰ ۱۸۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رحماني سعيد ۱۵۰۲۲۴/۳۱/۹۰ ۱۸۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رحماني سعيد ۱۳۹۰۹۸/۳۱/۹۰ ۱۸۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رحماني علي ۱۲۶۲۴/۳۱/۹۰ ۱۸۴
دانشجو منع ادامه تحصيل دارد مقصد ميهمان - يك ترم رحيم زاده ندا ۷۵۷۸۶/۳۱/۹۰ ۱۸۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رحيمي ساسان ۱۶۴۶۶۴/۳۱/۹۰ ۱۸۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم رسول زاده محمد ۷۶۴۴۵/۳۱/۹۰ ۱۸۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رشيدي حسن ۱۲۱۱۵۳/۳۱/۹۰ ۱۸۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم رشيديان ميلاد ۸۵۷۴۴/۳۱/۹۰ ۱۸۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم رضاپناه سامان ۱۱۵۱۵۳/۳۱/۹۰ ۱۹۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم رضاپناه سامان ۱۲۳۹۸۲/۳۱/۹۰ ۱۹۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رضازاده دوبنداري رحيم ۲۸۰۲۲/۳۱/۹۰ ۱۹۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رضانيا محمدحسن ۹۰۶۵۸/۳۱/۹۰ ۱۹۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم رفيعي وردنجاني محمدرضا ۱۳۴۵۰۸/۳۱/۹۰ ۱۹۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم روان شاد شايان ۷۶۶۹۰/۳۱/۹۰ ۱۹۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم رودگرد فواد ۱۸۴۸۲۱/۳۱/۹۰ ۱۹۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زارع پور آيه ۹۹۵۲۰/۳۱/۹۰ ۱۹۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زارعي سعيد ۱۲۶۱۲۴/۳۱/۹۰ ۱۹۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم زباري زاده كريم ۱۱۱۰۰۰/۳۱/۹۰ ۱۹۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم زباري زاده كريم ۹۹۵۵۱/۳۱/۹۰ ۲۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

ابلاغیه هانیمسال اول91/90(3از4)
آخرین وضعیت به عنوان نوع درخواست نام خانوادگی و نام شماره ابلاغیه رديف
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زبيدي فرد مسعود ۶۰۲۰۳/۳۱/۹۰ ۲۰۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زراعتكار زيبا ۹۲۴۴۰/۳۱/۹۰ ۲۰۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زربخش ميترا ۱۲۳۳۵۱/۳۱/۹۰ ۲۰۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زرگاني حميده ۱۲۳۱۰۶/۳۱/۹۰ ۲۰۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زرگري مقدم مجتبي ۱۳۴۵۶۶/۳۱/۹۰ ۲۰۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زرگري مقدم مجتبي ۱۲۲۸۷۰/۳۱/۹۰ ۲۰۶
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم زرين آبادي علي ۱۵۳۰۴۶/۳۱/۹۰ ۲۰۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زنگنه محمد ۹۳۵۷۹/۳۱/۹۰ ۲۰۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زنگنه مونا ۹۳۵۲۴/۳۱/۹۰ ۲۰۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم زيارتي جعفر ۹۰۶۵۰/۳۱/۹۰ ۲۱۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم زيداني مهدي ۸۶۵۷۲/۳۱/۹۰ ۲۱۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سادات رسولي دانش ملاحت ۱۰۵۱۴۱/۳۱/۹۰ ۲۱۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ساكي ميثاق ۱۵۷۲۶۰/۳۱/۹۰ ۲۱۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سامري پرويز ۱۶۳۹۹۷/۳۱/۹۰ ۲۱۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سجيراتي خالد ۱۲۳۰۹۷/۳۱/۹۰ ۲۱۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سرلك ۴۵۶۱۶۳/۳۱/۹۰ ۲۱۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سعيدي حسين ۱۶۴۶۵۴/۳۱/۹۰ ۲۱۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سعيدي حسين ۱۳۴۶۱۹/۳۱/۹۰ ۲۱۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سلطاني محمد ۱۳۳۸۸۳/۳۱/۹۰ ۲۱۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سلطاني نژاد داود ۱۳۳۷۳۷/۳۱/۹۰ ۲۲۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سليم زنگنه محمد ۹۰۶۵۴/۳۱/۹۰ ۲۲۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سليماني مجتبي ۱۲۴۵۸۸/۳۱/۹۰ ۲۲۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سماقي خوزستاني ايناس ۱۶۵۵۵۰/۳۱/۹۰ ۲۲۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سماقي خوزستاني ايناس ۱۳۴۴۸۱/۳۱/۹۰ ۲۲۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سوادي نژاد محمد ۱۲۹۴۷۵/۳۱/۹۰ ۲۲۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سواري احمد ۴۲۸۱۸۸/۳۱/۹۰ ۲۲۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم سواري احمد ۴۲۸۳۲۴/۳۱/۹۰ ۲۲۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سواري زيدان ۱۳۴۶۷۸/۳۱/۹۰ ۲۲۸
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم سواري محمدامين ۴۵۴۵۰۰/۳۱/۹۰ ۲۲۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم سواري نژادمحمد ۱۲۷۹۰۵/۳۱/۹۰ ۲۳۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سياحي حمزه ۱۶۳۱۷۹/۳۱/۹۰ ۲۳۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم سياحي هيفا ۱۶۲۸۹۲/۳۱/۹۰ ۲۳۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شافي امين ۵۰۴۱۸/۳۱/۹۰ ۲۳۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شاه حسيني زينب ۱۶۵۵۶۴/۳۱/۹۰ ۲۳۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شرفي فلاح ۱۲۴۷۷/۳۱/۹۰ ۲۳۵
ثبت نام در مقصد مبداء انتقال شرفي ليلا ۱۰۰۵۶۶/۳۱/۹۰ ۲۳۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شرفي نجمه ۱۷۲۲۶۸/۳۱/۹۰ ۲۳۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شرفي نجمه ۱۶۲۸۸۶/۳۱/۹۰ ۲۳۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شريعت جعفري سارا ۸۸۳۹/۳۱/۹۰ ۲۳۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم شريف پور حجت اله ۱۵۷۲۸۴/۳۱/۹۰ ۲۴۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم شريف پورمصطفي ۱۵۷۱۶۵/۳۱/۹۰ ۲۴۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شريفي منصور ۴۹۰۶۰/۳۱/۹۰ ۲۴۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شفيعي سرتشينزي عماد ۱۱۱۷۵۱/۳۱/۹۰ ۲۴۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شكيبا مهدي ۱۳۱۷۳۹/۳۱/۹۰ ۲۴۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شنيورنصاري ماجد ۵۸۱۹۸/۳۱/۹۰ ۲۴۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شهابي ابتسام ۱۶۴۶۰۰/۳۱/۹۰ ۲۴۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شياري سعيد ۵۸۹۰۰/۳۱/۹۰ ۲۴۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم شيرعلي پور مصطفي ۱۵۷۲۸۸/۳۱/۹۰ ۲۴۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم شيرواني شلبزاري اكرم ۸۵۲۹۹/۳۱/۹۰ ۲۴۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صادقي مريم ۱۵۷۴۸۲/۳۱/۹۰ ۲۵۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صالحي مولود ۱۲۹۵۲۷/۳۱/۹۰ ۲۵۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صالحي مولود ۸۵۲۹۷/۳۱/۹۰ ۲۵۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم صبري نژاد پيام ۱۸۴۸۹۵/۳۱/۹۰ ۲۵۳
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم صديقي سينا ۱۱۱۷۲۲/۳۱/۹۰ ۲۵۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صف آرا ءاشكان ۵۹۰۹۶/۳۱/۹۰ ۲۵۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صفا سيده رضوان ۹۳۵۳۶/۳۱/۹۰ ۲۵۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صفايي پور سيما ۱۵۹۸۷۳/۳۱/۹۰ ۲۵۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صفايي پور سيما ۱۶۵۵۴۳/۳۱/۹۰ ۲۵۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم صمدزاده محمد ۱۲۲۸۹۲/۳۱/۹۰ ۲۵۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم صيدي علي ۱۲۹۷۴۴/۳۱/۹۰ ۲۶۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ضرغامي منصور ۱۵۱۹۸۸/۳۱/۹۰ ۲۶۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ضعيفي كاظم ۷۱۲۵۹/۳۱/۹۰ ۲۶۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم طائي سكينه ۷۷۸۰۴/۳۱/۹۰ ۲۶۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم طالبي سجاد ۱۴۱۹۳۹/۳۱/۹۰ ۲۶۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم طاهري سرتشنيزي زينب ۱۳۳۸۶۹/۳۱/۹۰ ۲۶۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم طباطبايي حسين ۱۸۴۷۲۰/۳۱/۹۰ ۲۶۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم طباطبايي سيدرضا ۱۶۳۹۶۱/۳۱/۹۰ ۲۶۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم طرفي جواد ۱۵۶۴۹۶/۳۱/۹۰ ۲۶۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عارف نيا عارف ۳۱۷۰۴/۳۱/۹۰ ۲۶۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عاصمي پور علي ۱۲۸۲۴۳/۳۱/۹۰ ۲۷۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عامري اصل نگار ۸۷۵۵۳/۳۱/۹۰ ۲۷۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عامري اصل نگار ۱۲۲۴۷۱/۳۱/۹۰ ۲۷۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عباسي اميد ۵۸۸۹۴/۳۱/۹۰ ۲۷۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عباسي عليرضا ۱۶۴۶۵۷/۳۱/۹۰ ۲۷۴
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم عباسي مصطفي ۱۶۴۵۳۱/۳۱/۹۰ ۲۷۵
عدم امكان پاسخگویی ميهمان - يك ترم عباسي مصطفي ۱۲۹۵۴۹/۳۱/۹۰ ۲۷۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عباسي مولود ۱۹۳۹۲۵/۳۱/۹۰ ۲۷۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عباسي نژاد مقدم ساهره ۷۵۷۳۶/۳۱/۹۰ ۲۷۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عباسي نژاد مقدم ساهره ۵۹۱۰۶/۳۱/۹۰ ۲۷۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عبدالخاني ليلا ۱۳۲۵۱۹/۳۱/۹۰ ۲۸۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عبدالمحمدي جواد ۸۵۷۷۵/۳۱/۹۰ ۲۸۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عبدلاهي هاروني مازيار ۱۱۶۷۷۳/۳۱/۹۰ ۲۸۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عبيات راد محسن ۱۳۵۰۷۱/۳۱/۹۰ ۲۸۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عبيات رادمحسن ۱۲۳۱۳۲/۳۱/۹۰ ۲۸۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عبيات زهرا ۱۵۷۳۸۸/۳۱/۹۰ ۲۸۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عديم النظر مرتضي ۹۲۶۴۳/۳۱/۹۰ ۲۸۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عرب انواري مارال ۱۰۹۶۶۱/۳۱/۹۰ ۲۸۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عرب زاده محسن ۱۶۳۰۷۲/۳۱/۹۰ ۲۸۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عريض زاده سليچي مهناز ۷۷۰۳۷/۳۱/۹۰ ۲۸۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عقيلي خلف آبادي سيدمحمد ۸۶۵۸۲/۳۱/۹۰ ۲۹۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم علي پورمانيا ۱۲۳۶۰۴/۳۱/۹۰ ۲۹۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم عماله نژاد ساحره ۱۲۹۵۶۸/۳۱/۹۰ ۲۹۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم عوادي غانمي غلامحسين ۱۴۵۴۹۴/۳۱/۹۰ ۲۹۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عيدي زاده اميد ۱۲۲۹۰۳/۳۱/۹۰ ۲۹۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم عيدي زاده امير ۱۳۳۷۴۸/۳۱/۹۰ ۲۹۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم غروي علي ۱۴۶۱۱۰/۳۱/۹۰ ۲۹۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم غريب نژاد هدي ۸۷۵۶۶/۳۱/۹۰ ۲۹۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم غلامزاده مهناز ۷۹۴۲۸/۳۱/۹۰ ۲۹۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم غلامي حسين ۸۵۵۳۸/۳۱/۹۰ ۲۹۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم غيبي احسان ۱۳۳۸۸۶/۳۱/۹۰ ۳۰۰


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

ابلاغیه ها نیمسال اول91/90(ص4از4)
آخرین وضعیت به عنوان نوع درخواست نام خانوادگی و نام شماره ابلاغیه رديف
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم فتاحي حسين ۱۵۹۸۲۱/۳۱/۹۰ ۳۰۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم فتاحي حسين ۱۶۵۵۶۵/۳۱/۹۰ ۳۰۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فتاحي محسن ۱۴۵۰۶۱/۳۱/۹۰ ۳۰۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فتح الله زاده نگين ۱۶۵۵۷۷/۳۱/۹۰ ۳۰۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فخرالدين سجاد ۱۳۲۵۴۶/۳۱/۹۰ ۳۰۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم فراست آرش ۱۹۳۹۰۲/۳۱/۹۰ ۳۰۶
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم فراست نيما ۱۹۳۸۹۶/۳۱/۹۰ ۳۰۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم فرامرزي مهدي ۱۲۲۸۷۲/۳۱/۹۰ ۳۰۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فراهاني صدر عبدالرضا ۹۳۵۵۴/۳۱/۹۰ ۳۰۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم فردي پوركيانوش ۱۲۳۰۹۲/۳۱/۹۰ ۳۱۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فروغي حامد ۴۵۶۰۳/۳۱/۹۰ ۳۱۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فرهاني مقدم عدنان ۱۱۹۷۳۲/۳۱/۹۰ ۳۱۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم فريسات حاتم ۱۲۱۵۹۱/۳۱/۹۰ ۳۱۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم فضلي امل ۱۳۳۷۶۱/۳۱/۹۰ ۳۱۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم قادري مسلم ۱۶۴۰۲۶/۳۱/۹۰ ۳۱۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم قبلي مسعود ۱۳۱۳۶۴/۳۱/۹۰ ۳۱۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم قدري فروغ ۴۵۸۸۶۱/۳۱/۹۰ ۳۱۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم قرباغي زاده داود ۱۳۲۰۰۶/۳۱/۹۰ ۳۱۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم قرباغي زاده داود ۱۲۲۸۸۹/۳۱/۹۰ ۳۱۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كاظم زاده آرش ۱۰۶۶۵۰/۳۱/۹۰ ۳۲۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم كاظمي دانيال ۱۱۶۷۶۶/۳۱/۹۰ ۳۲۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كردزنگنه عزت اله ۹۰۷۵۰/۳۱/۹۰ ۳۲۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كشورزاده اشراق ۷۶۶۲۹/۳۱/۹۰ ۳۲۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كلاه كج فاطمه ۱۶۵۵۵۵/۳۱/۹۰ ۳۲۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كلاه كج فاطمه ۸۷۳۸۳/۳۱/۹۰ ۳۲۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كلاه كج فاطمه ۱۳۵۰۱۲/۳۱/۹۰ ۳۲۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم كلبي هزاروند راضيه ۱۳۰۸۴۱/۳۱/۹۰ ۳۲۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كوتي احسان ۱۵۸۵۸۵/۳۱/۹۰ ۳۲۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كوتي احسان ۱۰۱۶۸۰/۳۱/۹۰ ۳۲۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كوچك زاده محمدامين ۱۳۱۷۴۲/۳۱/۹۰ ۳۳۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كوراوند رامين ۲۸۸۱۲/۳۱/۹۰ ۳۳۱
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كوشان مصطفي ۳۹۶۴۹/۳۱/۹۰ ۳۳۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كيماسي آخوره سخلايي سعيد ۸۵۵۲۸/۳۱/۹۰ ۳۳۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كيوان آرشام ۱۲۳۹۸۸/۳۱/۹۰ ۳۳۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم كيوان آرشام ۶۶۱۳۵/۳۱/۹۰ ۳۳۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم گساري بريمي سميه ۴۵۱۹۶۹/۳۱/۹۰ ۳۳۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم گله دار بهاره ۱۳۵۵۲۲/۳۱/۹۰ ۳۳۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم گودرزي حجت اله ۹۸۵۸۷/۳۱/۹۰ ۳۳۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم لركي علي ۱۳۳۷۲۷/۳۱/۹۰ ۳۳۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم لشكري فر اسماعيل ۱۷۲۱۳۳/۳۱/۹۰ ۳۴۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم لشكري فر اسماعيل ۱۳۴۵۸۷/۳۱/۹۰ ۳۴۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم لشكري فر اسماعيل ۸۷۳۸۶/۳۱/۹۰ ۳۴۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم لطفي مقدم دانيال ۱۲۲۹۰۱/۳۱/۹۰ ۳۴۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم لطيفاوي احمد ۱۳۴۷۴۹/۳۱/۹۰ ۳۴۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم لويعي محمد ۱۲۳۷۵/۳۱/۹۰ ۳۴۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم لويمي قاسم ۱۶۳۹۲۶/۳۱/۹۰ ۳۴۶
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم لويمي محمد ۱۳۵۵۸۲/۳۱/۹۰ ۳۴۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ماپار محمدمهدي ۱۷۲۱۷۰/۳۱/۹۰ ۳۴۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مبارك فرهاد ۱۴۹۱۷۱/۳۱/۹۰ ۳۴۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد انتقال محسن پورشريف محمدمحسن ۱۴۱۹۲۴/۳۱/۹۰ ۳۵۰
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم محمد خشت چين نويد ۱۱۵۱۵۸/۳۱/۹۰ ۳۵۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم محمدي آرا سعيد ۱۱۸۴۲۴/۳۱/۹۰ ۳۵۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم محمدي پور باغلاني اديب ۵۱۹۹۳/۳۱/۹۰ ۳۵۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - دو ترم محمدي پورباغلاني اديب ۴۱۹۲۰/۳۱/۹۰ ۳۵۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم محمدي مهرداد ۱۳۲۵۱۵/۳۱/۹۰ ۳۵۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم محمودي رضا ۴۹۶۳۳۴/۳۱/۹۰ ۳۵۶
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم محيسن حسين ۸۶۳۴۵/۳۱/۹۰ ۳۵۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مختاري تاجيك حميد ۱۲۹۸۸۸/۳۱/۹۰ ۳۵۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مذكورزادگان حسين ۱۱۳۸۲۶/۳۱/۹۰ ۳۵۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مرادي محمد ۹۹۱۱۰/۳۱/۹۰ ۳۶۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مرداني مهسا ۱۳۵۰۳۴/۳۱/۹۰ ۳۶۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم مرزوق پور عاطفه ۱۲۹۵۲۵/۳۱/۹۰ ۳۶۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مرشدصفوري ۵۹۰۹۴/۳۱/۹۰ ۳۶۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مرطوب حبيب اله ۹۳۵۲۸/۳۱/۹۰ ۳۶۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مصطفايي وحيد ۵۶۶۴۶/۳۱/۹۰ ۳۶۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مطرقي حمزه ۱۲۹۸۸۶/۳۱/۹۰ ۳۶۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مطورعاطفه ۱۳۲۲۵۹/۳۱/۹۰ ۳۶۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مطوري محمد ۸۷۹۷/۳۱/۹۰ ۳۶۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مطوري هدي ۱۲۴۷۷۹/۳۱/۹۰ ۳۶۹
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم مطوفان مجيد ۱۲۹۵۱۵/۳۱/۹۰ ۳۷۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم معاف امين ۱۰۱۷۱۳/۳۱/۹۰ ۳۷۱
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم مغيفي پور كمال ۱۲۱۲۳۵/۳۱/۹۰ ۳۷۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مكوندي زينب ۷۷۰۶۹/۳۱/۹۰ ۳۷۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مكوندي مهسا ۲۰۲۲۸/۳۱/۹۰ ۳۷۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ملاح نويد ۷۷۷۳۷/۳۱/۹۰ ۳۷۵
ثبت نام در مقصد مبداء انتقال ملامحمدي بنوارناظر آزاده ۷۶۵۱۶/۳۱/۹۰ ۳۷۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ملك زنگنه حميد ۱۹۳۱۶۰/۳۱/۹۰ ۳۷۷
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم ملكي باغبان فروغ ۴۸۱۹۳۵/۳۱/۹۰ ۳۷۸
ثبت نام در مقصد مبداء انتقال منيخي منصور ۷۵۷۹۲/۳۱/۹۰ ۳۷۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم منيوي علي ۸۵۵۳۱/۳۱/۹۰ ۳۸۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم موري شيدا ۱۶۳۸۷۰/۳۱/۹۰ ۳۸۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي اقبال ۵۸۸۸۱/۳۱/۹۰ ۳۸۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي چم فرج مهدي ۶۰۶۵۴/۳۱/۹۰ ۳۸۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي حبيبي سيدفالح ۵۸۸۴۸/۳۱/۹۰ ۳۸۴
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم موسوي سيده احلام ۵۰۶۱۶/۳۱/۹۰ ۳۸۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي شوار سحر ۶۸۱۵/۳۱/۹۰ ۳۸۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي شوار صحر ۱۳۲۵۳۴/۳۱/۹۰ ۳۸۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي محمدعلي ۷۷۸۳۹/۳۱/۹۰ ۳۸۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي محمدي رحيمه ۱۵۹۸۲۹/۳۱/۹۰ ۳۸۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم موسوي محمدي رحيمه ۱۶۴۶۷۰/۳۱/۹۰ ۳۹۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم موسوي منا ۱۲۴۷۴۵/۳۱/۹۰ ۳۹۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم مومني روزا ۱۳۱۳۰۴/۳۱/۹۰ ۳۹۲
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم مهتدي فر حامد ۱۲۴۹۰/۳۱/۹۰ ۳۹۳
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ميرباقري سيدجواد ۱۸۴۸۹۰/۳۱/۹۰ ۳۹۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ناصرزاده امين ۵۰۹۹۵/۳۱/۹۰ ۳۹۵
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ناصرزاده بهاره ۷۱۱۱۴/۳۱/۹۰ ۳۹۶
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - يك ترم ناظري گهكاني جواد ۴۱۳۶۱/۳۱/۹۰ ۳۹۷
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نبوي مرجان ۵۹۱۰۷/۳۱/۹۰ ۳۹۸
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نحوي عبدالحسين ۷۶۰۶۸/۳۱/۹۰ ۳۹۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نسلايه حمزه ۱۲۹۵۰۸/۳۱/۹۰ ۴۰۰
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نسيمي جاسم ۴۵۴۴۶۳/۳۱/۹۰ ۴۰۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نظارات مرضيه ۱۸۱۲۳۴/۳۱/۹۰ ۴۰۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نفيسي جعفر ۱۳۵۰۳۷/۳۱/۹۰ ۴۰۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نكويي كامران ۴۶۵۳۰۲/۳۱/۹۰ ۴۰۴
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نواصر احمد ۱۳۳۸۷۸/۳۱/۹۰ ۴۰۵
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نواصر هاني ۱۶۳۸۵۶/۳۱/۹۰ ۴۰۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نواصري صادق ۸۵۷۴۰/۳۱/۹۰ ۴۰۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نواعي صادق ۹۳۵۴۲/۳۱/۹۰ ۴۰۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم نوراني احمد ۱۲۹۰۶۶/۳۱/۹۰ ۴۰۹
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم نوروزي صباح ۱۰۰۶۱۴/۳۱/۹۰ ۴۱۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - دو ترم نوروزي ياسين ۱۳۶۴۵۰/۳۱/۹۰ ۴۱۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نوري نيا سيدحسين ۱۶۴۶۶۰/۳۱/۹۰ ۴۱۲
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نوري نيا سيدحسين ۱۳۱۸۰۱/۳۱/۹۰ ۴۱۳
عدم امكان پاسخگویی ميهمان - يك ترم نهيرات محمد ۱۱۰۵۳۳/۳۱/۹۰ ۴۱۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نيك آزاد طيب ۵۸۸۸۲/۳۱/۹۰ ۴۱۵
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نيك آزادندا ۱۲۳۶۰۹/۳۱/۹۰ ۴۱۶
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم نيك بيان رضا ۱۳۱۳۵۵/۳۱/۹۰ ۴۱۷
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم نيك نژاد الهه ۱۱۴۰۳۲/۳۱/۹۰ ۴۱۸
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم وزيري پور شيوا ۱۹۲۸۸۳/۳۱/۹۰ ۴۱۹
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم وظيفه شناس جواد ۳۰۸۹۶/۳۱/۹۰ ۴۲۰
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ويسي پور حسن ۱۵۹۷۱۴/۳۱/۹۰ ۴۲۱
در انتظار ثبت نام مقصد مقصد ميهمان - يك ترم ويسي پور حسن ۱۶۵۵۵۸/۳۱/۹۰ ۴۲۲
در انتظار پاسخ مبداء مبداء ميهمان - دو ترم ويسي جواد ۴۷۰۳۸۳/۳۱/۹۰ ۴۲۳
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم هاشمي ميلاد ۳۹۸۵۹/۳۱/۹۰ ۴۲۴
ثبت نام در مقصد مبداء ميهمان - يك ترم ياري عليرضا ۷۰۳۰۱/۳۱/۹۰ ۴۲۵


  نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط منصور حمیل پور /

آیین نامه نقل و انقالات دانشجویی

آيين نامه انتقالات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
مقدمه
با عنايت به تصميمات متخذه در بيست و پنجمين جلسه هيات امناي دانشگاه مبني بر ايجاد تسهيلات در امر نقل و انتقال دانشجويان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي عرصه ها كه امروز شاهد تحولات مهمي به پيروي از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستيم و در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه منجمله كيفيت محوري و ارتقاي سطح علمي دانشجويان و به تبع آن در جهت رفع مشكلات دانشجويان و ارتقا تسهيلات رفاهي آنان و به همين منظور امور دانشجويي دانشگاه آيين نامه ذيل را در امر نقل و انتقالات دانشجويان كه يكي از مهمترين دغدغه هاي واحد هاي دانشگاهي مي باشد به شرح ذيل تهيه و تنظيم شده است و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.
تعاريف
واحد مبدا: واحدي كه دانشجو در آن پذيرفته شده است.
واحد مقصد : واحدي كه دانشجو جهت ادامه تحصيل آن را انتخاب مي نمايد.
انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.
میهمانی:  تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور  موقت.
 جدول هم طرازي: جدولي كه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي را به ده گروه طبقه بندي نموده است.
ضوابط انتقالي و میهمانی
ماده 1 – جدول همطرازي:
1 -1( انتقال و ميهماني به گروه 1 جدول همطرازي به طور مطلق ممنوع مي باشد. (به استثناي موارد خاص آيين نامه)
1 -2 (انتقال دانشجويان در داخل هر يك از گروه هاي جدول همطرازي (به استثناي گروه هاي 1 و 2) وبه گروه هاي پايين تر جدول همطرازي با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد امكان پذير است.
1 -3 ( انتقال يا ميهماني در داخل گروه 2 جدول همطرازي با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجویی دانشگاه امكان پذير است.
1 -4
( انتقال از گروه هاي جدول همطرازي تا يك گروه بالاتر و ميهماني تا 2 گروه بالاتر (به استثناي گروه 1 و 2) با موفقت  واحدهای مبدا ومقصد امكان پذير است.
1 -5
( انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همطرازي تا سقف ده درصد ظرفيت واحد مقصد با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد وتاييد معاونت دانشجويي دانشگاه مجاز است.
تبصره: انتقال دانشجويان با مقطع دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از طريق ماده يك (جدول همطرازي) ميسر نمي باشد.
ماده 2 – ازدواج، فوت:
ازدواج:  -1 ) انتقال آن دسته از دانشجويان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛ به محل زندگي همسر ياواحدي كه رشته در آن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نيز به هريك از گروه هاي جدول همطرازي بلامانع است به استثناي گروه 1 كه در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرين فرد قبولي در واحد مقصد به گروه 1 نيز امكان پذير است.
2 -2 ) انتقال دانشجوبان مرد متاهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثناي گروه هاي 1 و 2 و مراكز استانها انجام مي شود.
فوت
2 -3 )انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد كه پدر و مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست داده اند، بدون هيچ محدوديتي انجام پذير است.
2 -4 ) در صورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امكان پذير است.
2 -5 ) انتقال دانشجوي متاهل (زن) كه در حين تحصيل متاركه، يا همسرش فوت نموده باشد و همچنين دانشجوي مجردي كه به هر دليل، حكم سرپرستي، قيم نامه يا كفالت نامه از مراجع ذيصلاح (مجتمع قضايي و دادگستري) ارائه نمايد، امكان پذير است.
ماده 3 – چند دانشجويي، كاركنان دولت:
چند دانشجويي
3 -1 ) در صورتي كه در يك خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند، انتقال دو نفر يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده (به استثناي گروه هاي 1 و 2) كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.
3 -2 )در صورتیکه دو دانشجوي مجرد از يك خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند انتقالي يكي از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده در صورتي كه نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد بيشتر باشد به هر يك از گروه هاي همطرازي (به استثناي گروه هاي 1 و 2) كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.
تبصره: چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقالي باشد، دانشجو به يكي از شهرهاي همجوار منتقل مي گردد.
کارکنان دولت
3 -3 ) چنانچه كارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آن شهر شركت نموده و پذيرفته شود، در صورتي كه محل خدمت وي پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حكم انتقال از بالاترين مقام سازمان ذيربط، مي تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد خود منتقل شود.
تبصره: انتقال دانشجويان دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از طريق ماده 3 ميسر نمي باشد.
ماده 4 – شاهد و ايثارگر، هيات علمي، دانش آموزان سماء، بيماران خاص و معلولين:دانشجويان شاهد و ايثارگر
4 -1 )انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به كليه واحدهاي دانشگاهي پس از تاييد كميسيون ايثارگران سازمان مركزي است.
هیات علمی
4 -2 ) انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هر يك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
4 -3 )  انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه در دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شده اند در صورت برقراري نامه و براساس بخشنامه مورد توافق امكان پذير است.
4 -4) انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت دانشگاه هاي دولتي كه در هر يك از واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي پذیرفته شده اند، در صورت برقراري تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق به هر يك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
دانش آموزان ممتاز سماء
4 -5 (انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سماء پس از قبولي در آزمون دانشگاه و با تاييد مكتوب سازمان سماء مبني بر داشتن شرايط زير هريك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
-
 نفر اول همكلاسيهاي خود در سال آخر دبيرستان باشد .
-
در تمام مدت تحصيل دبيرستان مردود نشده و درس يا دروس تجديدي نداشته باشد.
-
در سال آخر دبيرستان در هيچ درسي نمره كمتر از 14 نداشته و ميانگين نمرات سال آخر تحصيل وي كمتر از 16 نباشد.
-
اعطاي امتياز فوق با معرفي فارغ التحصيلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهي و تاييد مراتب توسط رياست سماء بايستي توسط معاونت دانشجويي دانشگاه انجام گيرد.
تبصره: رشته دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از اين امر مستثنا مي باشند.
معلولین و بیماران خاص
4 -6 (معلولین انتقال آن دسته از دانشجوياني كه داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، جسمي و يا بيماري روحي و ... مي باشند و امكان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشك معتمد واحد مبدا و تكميل فرم شماره 3 پيوست و با موافقت كميسيون پزشكي سازمان مركزي دانشگاه به هر يك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.

 حسن نظارت بر اجراي اين آيين نامه به عهده روساي واحدها و مناطق دوازده گانه دانشگاه آزاد اسلامي میباشد .
  نوشته شده در شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط منصور حمیل پور /

در دست راه اندازی
                 

  نوشته شده در سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط منصور حمیل پور /

  توجه : تمامی حقوق مطالب وبلاگ برای این سایت محفوظ و کپی برداری از ان غیر قانونی می باشد. رفتن به بالای صفحه